دبیر کمیته علمی

تعداد بازدید:۱۸۸۷

دکتر میرهادی سیدعربی

عضو هیئت علمی و مدیر گروه مهندسی مخابرات دانشگاه تبریز

وب‌سایت رسمی