اعضای کمیته اجرایی

تعداد بازدید:۱۷۴۴

ردیف

سمت اجرایی

نام و نام خانوادگی عضو کمیته

1

مدیر وب‌سایت

دکتر سعید مشگینی

2

مسئول ارتباط با صنعت

دکتر محمد بمانی

3

مسئول کارگاه‌های آموزشی

دکتر محمود محصل فقهی

4

مسئول برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی

دکتر توحید یوسفی رضایی

5

مسئول انتشارات

دکتر سامیه مطلوب

6

مسئول سمعی و بصری

دکتر مینا سلیم

7

مسئول دبیرخانه

اصلان نوری مقدم

8

مسئول تدارکات

نیما سلیانی

9

مسئول اسکان و پذیرایی

امید بابازاده